Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 2 ngày 16/11/2014

Thứ ba - 22/11/2022 21:36
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 2 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM.Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng ngày 16/11/2014 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp để bà con được rõ.

Tổng hợp như sau:

  QUỸ THƯỜNG NIÊN CƠM TRƯA CÔ ĐÀN TỔNG CỘNG
Phí thành viên                    6,000,000     5,200,000        11,200,000
Ủng hộ                  12,100,000          12,100,000
Cúng/góp tế lễ cô đàn       8,900,000        8,900,000
Tổng cộng                  18,100,000     5,200,000   8,900,000      32,200,000
         
Ghi chú:        
- Trong quỹ thường niên có có bao gồm700k của 2 người chuyển qua ngân hàng (Dương & Lượng)
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.)
Tổng chi phí cho bữa trưa là 8,3tr (gần 75 người) , bà con tham dự đóng 100k/người (được 5.2tr)
phần thiếu còn lại do một số mạnh thường quân góp để bù.
- Tiền cúng cho tế lễ cô đàn T2/2015 thu tại buội họp là 8,9tr, đã chuyển ra cho làng vào tài khoản Văn Quái vào ngày 25/11/2014. Nếu bà con tiếp tục đóng góp cho tế lễ cô đàn thì có thể thông qua BLL đồng hương Làng Sơn Tùng hoặc gửi trực tiếp ra làng.

Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.

Chi tiết từng thành viên đóng góp như sau:

 

STT HỌ VÀ TÊN QUỸ THƯỜNG NIÊN BLL KHÁC TỔNG
CỘNG
PHÍ NĂM ỦNG HỘ CỘNG
BLL
CƠM
TRƯA
LỄ TẾ
CÔ ĐÀN
     1  ĐOÀN QUANG MINH      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
     2  VĂN BẠCH LA      100,000      400,000       500,000      100,000                  -          600,000
     3  Văn Vân Tùng      200,000      500,000       700,000      100,000      200,000     1,000,000
     4  VĂN HÙNG                     -                      -                      -  
     5  VĂN BÍCH      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
     6  Văn Hữu Kiêm      100,000         100,000      100,000      300,000        500,000
     7  ĐOÀN QUANG HỒI      100,000      300,000       400,000      100,000   1,000,000     1,500,000
     8  ĐOÀN XUÂN QuỐC      100,000    1,000,000    1,100,000      100,000      600,000     1,800,000
     9  ĐOÀN MINH THIỆN      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   10  HỒ VĂN MINH      100,000      500,000       600,000      100,000      500,000     1,200,000
   11  HỒ VĂN LUYỆN      100,000      300,000       400,000      100,000      500,000     1,000,000
   12  HỒ VĂN TUYẾN      100,000      200,000       300,000      100,000      200,000        600,000
   13  HỒ CHÍNH                     -                      -                      -  
   14  HỒ TÂN (Đội 8)      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   15  HỒ HẬU      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
   16  ĐOÀN QUỐC BÌNH                     -                      -                      -  
   17  HỒ THUẤN                     -                      -                      -  
   18  HỒ HỮU TÂN      100,000      200,000       300,000      100,000      500,000        900,000
   19  ĐOÀN  LẬP (C Thanh)      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   20  ĐOÀN QUANG BỬU      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
   21  Hồ Hữu Châu                    -        100,000                  -          100,000
   22  ĐÀO CƯỜNG      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   23  VĂN ĐÌNH MINH NGỌC      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   24  VĂN ĐÌNH MINH TẤN      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   25  ĐOÀN PHƯỚC SANG      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   26  Trần Đình Anh (SÀI Đ8)      100,000         100,000      100,000      200,000       400,000
   27  Trần Đình Sum (Đỏ Đ8)      100,000      100,000       200,000      100,000      200,000        500,000
   28  ĐOÀN QUANG THÀNH      100,000      100,000       200,000      100,000      200,000        500,000
   29  VĂN TIN      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   30  ĐOÀN THANH VŨ                     -                      -                      -  
   31  VĂN HỮU VŨ      100,000         100,000      100,000      200,000        400,000
   32  ĐOÀN MINH                     -                      -                      -  
   33  VĂN HỮU TÀI      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   34  Trần Thanh Tiến      100,000      100,000       200,000      100,000      200,000        500,000
   35  Văn Tri Kỹ      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   36  Hồ Võ Thanh Bình      100,000         100,000      100,000      100,000        300,000
   37  Đoàn Phước Kỳ      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   38  Đoàn phước Thiện                     -                      -                      -  
   39  Đoàn Phước Dương      100,000      400,000       500,000                    -          500,000
   40  Đoàn Phước Lượng      200,000         200,000                    -          200,000
   41  Hồ Thành                     -                      -                      -  
   42  Đoàn Quang Cần      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   43  Đoàn Quánh      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   44  Đoàn Quang Lập      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   45  Đoàn Hải      100,000      200,000       300,000      100,000      100,000        500,000
   46  Hồ Hữu Phong                     -                      -                      -  
   47  Đoàn Viết Dũng                     -                      -                      -  
   48  Đoàn Viết Lộc      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   49  Văn Hữu Nhật      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   50  Văn Hữu Nhơn      100,000         100,000                    -          100,000
   51  Đoàn Huyên      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
   52  Đoàn Quang Tuấn                     -                      -                      -  
   53  Lê Quốc Huy                     -                      -                      -  
   54  Văn Hữu Hiệp      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   55  Đoàn Toại                     -                      -                      -  
   56  Hồ Tỉnh                     -                      -                      -  
   57  Hồ Sơn      100,000      200,000       300,000      100,000      300,000        700,000
   58  Đoàn Phước Toàn                     -                      -                      -  
   59  Đoàn Phước Tường      100,000      100,000       200,000      100,000      200,000        500,000
   60  Văn Hữu Thanh                     -                      -                      -  
   61  Hồ Đăng Thông                      -                      -                      -  
   62  Hồ Đăng Sáu                     -                      -                      -  
   63  Hồ Đăng Thanh                      -                      -                      -  
   64  Hồ Mai Đăng Khoa                     -                      -                      -  
   65  Đoàn Phước Nguyên       100,000         100,000      100,000   1,000,000     1,200,000
   66  Hồ Ngà                     -                      -                      -  
   67  Đoàn Anh                     -                      -                      -  
   68  Văn Xuân Tần      100,000      300,000       400,000      100,000                  -          500,000
   69  Đoàn Quang Trường      100,000         100,000                    -          100,000
   70  Đoàn Phước Lĩnh                     -                      -                      -  
   71  Đoàn Phước Sáng                     -                      -                      -  
   72  Hồ Hữu Viện                     -                      -                      -  
   73  Hồ Hữu Nghị                     -                      -                      -  
   74  Đoàn Khôi                     -                      -                      -  
   75  Văn Hữu Tường                     -                      -                      -  
   76  Hồ Quang Trung                     -                      -                      -  
   77  Hoàng Cơ      100,000         100,000        200,000        300,000
   78  Đoàn Quang Nhân                     -                -                    -  
   79  Hoàng Xuân Khoa                     -                      -                      -  
   80  Hồ Minh Quang                     -                      -                      -  
   81  Trần Quang Vũ                     -                      -                      -  
   82  Đoàn Quang Hào                     -                      -                      -  
   83  Văn Xuất                     -                      -                      -  
   84  Văn Hữu Hoàng                     -                      -                      -  
   85  Hồ Việt                     -                      -                      -  
   86  Hồ Tuất                     -                      -                      -  
   87  Văn Quốc Bửu      100,000      300,000       400,000                    -          400,000
   88  Hồ Đăng Bằng      100,000         100,000      100,000      300,000        500,000
   89  Hồ Hữu Tuấn      100,000      200,000       300,000      100,000                  -          400,000
   90  Hồ Xuân Phương      100,000      100,000       200,000      100,000                  -          300,000
   91  Hồ Thị Lệ Hằng      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   92  Đoàn Đức      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   93  Đoàn Quang Hiệp      100,000         100,000                    -          100,000
   94  Văn Hữu Viên      100,000      100,000       200,000        200,000        400,000
   95  Đoàn Viết Triều      100,000         100,000      100,000      100,000        300,000
   96  Đoàn Viết Dương      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   97  Văn Hữu Tình      100,000         100,000      100,000                  -          200,000
   98                      -        100,000                  -          100,000
                       -                      -                      -  
   CỘNG TV   6,000,000    7,800,000   13,800,000  5,200,000   7,300,000   26,300,000
   KHÁCH MỜI               -      4,300,000    4,300,000                 -     1,600,000     5,900,000
     1  ĐoànThị Bích                     -                      -                      -  
     2  Đoàn Thị Hải                     -                      -                      -  
     3  Đoàn Thu Hiền                     -                      -                      -  
     4  Đoàn Mai Lương                     -                      -                      -  
     5  Hồ Thị Khuyên-A Ánh         500,000       500,000                    -          500,000
     6  Hồ Thị Huyền- a Lực         500,000       500,000                    -          500,000
     7  Trịnh Thị Xuân                     -                      -                      -  
     8  Văn Thị Hoa         500,000       500,000                    -          500,000
     9  Hồ Thị Hường                     -                      -                      -  
   10  Hồ Thị Gái         300,000       300,000        300,000         600,000
   11  Hồ Thị Huệ                     -                      -                      -  
   12  Hồ Thị Thảo         200,000       200,000        300,000        500,000
   13  Hồ Thị Trang                     -                      -                      -  
   14  Đoàn Thị Tỵ- a Dũng       1,000,000    1,000,000                    -       1,000,000
   15  Đoàn Kiêm                     -                      -                      -  
   16  Đoàn Thị Ngọc Quý- a Chánh                     -                      -                      -  
   17  Đoàn Thị Lan         100,000       100,000     1,000,000     1,100,000
   18  Khưu Hoa Sơn                     -                      -                      -  
   19  Hồ Thị Lữ         100,000       100,000                    -          100,000
   20  Hồ Thị Lan                     -                      -                      -  
   21  Đoàn Thị Hồng                     -                      -                      -  
   22  Phùng Minh Hồ                     -                      -                      -  
   23  Hồ Thị Như         300,000       300,000                    -          300,000
   24  Hồ Thị Thủy Tài         300,000       300,000                    -          300,000
   25  Chi Chi-Đông Lâm         300,000       300,000                    -          300,000
   26  Chị Thúy- Phe Ba         100,000       100,000                    -          100,000
   27  Chị Tuyết- Cao Xá         100,000       100,000                    -          100,000
                             -                      -  
   TỔNG CỘNG   6,000,000  12,100,000   18,100,000  5,200,000   8,900,000   32,200,000

 

Năm nay có Văn Vân Tùng và Đoàn Phước Lượng đóng phí cho năm 1 và năm 2. Hồ Hữu Châu đã đóng luôn 3 năm trong năm đầu tiên. Mr Dương và Lượng chuyển khoản qua ngân hàng VCB.
 

Đây là danh sách thực đóng tại buổi họp và chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu có sự sai sót nào xin bà con gọi điện phản hồi cho tôi để đính chính lại nhé. Cám ơn.

Danh sách này sẽ tiếp tục cập nhật khi có thay đổi thông tin.

Tài khoản nhận đóng góp như sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây

Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.

Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn

 

Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM

Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.

ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype

.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây