Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 153,638 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:54
windows7 142,201 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:31
windowsnt 53,140 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:40
windowsnt2 28,717 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 01:46
linux2 11,982 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:28
windowsxp2 11,012 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 01:13
linux3 9,311 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 00:02
macosx 5,737 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 03:34
windows8 2,603 Thứ bảy, 30 Tháng Năm 2020 22:27
windowsvista 1,684 Thứ ba, 05 Tháng Năm 2020 11:01
windows2k 979 Thứ ba, 31 Tháng M. hai 2019 06:39
windows 806 Thứ tư, 15 Tháng Một 2020 12:09
windows98 408 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 03:06
windows2003 117 Thứ sáu, 03 Tháng Một 2020 22:27
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windows95 66 Thứ sáu, 27 Tháng M. hai 2019 17:06
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
openbsd 2 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 04:24