Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 158,332 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 06:39
windows7 147,168 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 06:11
windowsnt 56,807 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 06:26
windowsnt2 29,937 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 01:44
linux2 13,379 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 06:27
windowsxp2 11,203 Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2020 21:53
linux3 10,017 Thứ bảy, 08 Tháng Tám 2020 05:15
macosx 5,878 Thứ năm, 06 Tháng Tám 2020 19:34
windows8 2,811 Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2020 21:34
windowsvista 1,687 Chủ nhật, 05 Tháng Bảy 2020 22:24
windows2k 979 Thứ ba, 31 Tháng M. hai 2019 06:39
windows 806 Thứ tư, 15 Tháng Một 2020 12:09
windows98 408 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 03:06
windows2003 120 Thứ năm, 23 Tháng Bảy 2020 12:48
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windows95 66 Thứ sáu, 27 Tháng M. hai 2019 17:06
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
openbsd 2 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 04:24